Week1


แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ (Problem  Based  Learning)(PBL)
หน่วย : “ผักชวนชิม     ระดับชั้นอนุบาลภาคเรียนที่ 2  (Quarter  3)  ปีการศึกษา  2558
เป้าหมายรายสัปดาห์ สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
Week
lnput

Process
Output
Outcome
1
โจทย์:
ปลูกผัก
- สร้างแรงบัลดาลใจ
สร้างฉันทะในการเรียนรู้
- ทบทวนวิถี
Key  Questions
นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart เรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share :
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทาน
- แปลงผัก
วัน จันทร์ (1ชั่วโมง)
ชง :
ครูทบทวนวิถีให้กับนักเรียน
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจพืชผักและชิมผักแต่ละชนิดที่พบ สังเกตสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่างๆรอบบริเวณภายในโรงเรียน
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร และได้เรียนรู้อะไรจากการเดินสำรวจ? 
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจโรงเรียน
ใช้:
วาดภาพสิ่งที่ประทับจากการเดินสำรวจภายในโรงเรียน


วันอังคาร (1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูมีนิทานเรื่องเม็ดแครอต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด " นักเรียนได้ยินอะไรบ้างและรู้สึกอย่างไร? " “ถ้าเราไม่มีเมล็ดแครอตเราจะปลูกอะไรแทนได้บ้าง” “ถ้าเราไม่ปลูกผักในดินนักเรียนคิดว่าเราจะปลูกใส่อะไรได้บ้าง”
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการปลูกผัก
ใช้ :
- ครูและนักเรียนร่วมกันปลูกผักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

วันพุธ(1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง ? “เมื่อได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไร”
เชื่อม :
-ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับผักที่นักเรียนชอบ
ใช้:
นักเรียนวาดภาพผักที่ชอบวันพฤหัสบดี(1ชั่วโมง)
ชง :
-ครูเล่านิทานเรื่อง “ต้นเอ๋ยต้นไม้” เพื่อเชื่อมโยงถึงระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืช
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้
 “ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนั้น
“ สิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้  มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และช่วยกันจัดหมวดหมู่สิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้
นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น และ ร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการBlackboard  Share
และเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ใช้ นักเรียนวาดสิ่งที่อยากเรียนรู้

วันศุกร์(1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
"นักเรียนจะนำเสนอเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟังได้อย่างไร
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนำเสนอชิ้นงาน
ใช้:
Show and Share
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ให้เพื่อนฟังเป็นรายบุคคล

ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับการเดินสำรวจรอบๆรงเรียน  ทบทวนวิถี
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน
ปลูกผัก
- ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
ทำความสะอาดห้องเรียน
- Show and Share

ชิ้นงาน
วาดภาพผักผลไม้ที่ชอบ
- วาดภาพสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน
- วาดสิ่งที่อยากเรียนรู้

ความรู้ :
สามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองสนใจและอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองและเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต 
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต  และสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งที่พบ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


บันทึกหลังสอนสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนของน้องๆอนุบาล 1 ใน Q.3 เป็นสัปดาห์ในการทบทวนวิถี คุณครูสังเกตเห็นน้องหลายๆคนรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้มาโรงเรียนวันจันทร์ในตอนเช้าตั้งแต่มาที่ตึกอนุบาลได้เห็นน้องอนุบาล 1 สนใจและมาดูตรงมุมผักชนิดต่างๆที่ครูจัดไว้เพื่อสร้างแรง  ทั้งหยิบจับ  บอกชื่อของผักที่ตัวเองรู้จัก และลองชิมแบบเล่นๆกันของเด็ก  ตอนเข้าแถวเคารพธงชาติน้องอนุบาล 1 จะนิ่งและตั้งใจทำกิจกรรมอย่างตั้งใจจากนั้นครูและน้อง ได้เดินปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  ไปดูแปลงผักของพี่มัธยม  แปลงข้าวที่นา  นักเรียนดูตื่นเต้นนอกจากนี้น้องยังได้ชิมผักต่างๆที่พอ เช่นผักบุ้ง  ตำลึง  อัญชัญ

PBL วันนี้เป็นการทบทวนวิถีจากการเดินสำรวจ เด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเดินสำรวจ  ตั้งแต่เช้ามาถึงโรงเรียนได้เจออกับอะไรบ้างน้องต่างช่วยตอบเช่น  เจอผักผลไม้  เจอพี่วัว  ได้ลองชิมผัก  ครูจึงได้นำตัวอย่างผักมาให้น้องได้ดู  เมื่อน้องได้เห็นมีน้อง ไดมอนด์บอกว่าอยากชิมผัก ครูจึงให้ลองชิมถั่วพูถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีเมื่อน้องไดมอนด์ได้ชิมก็จะมีน้องอีกหลายคนที่อยากลองชิมเช่นกันโดยเฉพาะน้องฮิวที่มาขอชิม 2 รอบ จากนั้นเด็กๆได้ทำงานวันแรกที่หนูมาเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นในโรงเรียน  เมื่อทำงานเสร็จแล้วได้สังเกตเห็นน้องที่ทำงานเสร็จแล้วไปยืนดูมุมผักที่หน้าห้อง  เด็กๆได้หยิบพักมาชิมซึ่งน้องฮิวได้เป็นคนที่หยิบมาชิมก่อนแล้วเพื่อนๆก็ชิมตาม  วันนี้น้องชิมผักไปหลายชนิดเช่น  ถั่วพู  สลัด  ถัวแระ  สาลี  กวางตุ้ง  มะเขือเทศ
........................................................................................................................................................................

Week 1 / Q 3 / 2558    /วันที่ 26-30 ตุลาคม 2558

           วันจันทร์ที่ 26เป็นวันแรกของการเปฺิดเรียนใน Q.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  ทั้งนักเรียนและครูต่างก็ตื่นเต้นไม่ต่างกันเลย  เสียงทักทายและถามไถ่ว่าใครไปไหนบ้างในช่วงปิดเทอม นักเรียนต่างเล่าเรื่องราวประสบการณ์ให้กันฟัง  บรรยากาศที่แสนอบอุ่นทำให้นักเรียนและครูรู้สึกได้ถึงความผูกพันธ์กันและกัน   นักเรียนเข้าแถวหน้าอาคารอนุบาลรอครูตั้งแต่  07.40 น. ครูถามว่า "ทำไมเข้าแถวเร็วจัง ยังไม่ถึงเวลาเลยคะ" นักเรียนตอบว่า "อยากเข้าแถวเร็ว ๆ ค่ะ"  หลังจากเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงแล้วนักเรียนและครูเดินปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติรอบๆโรงเรียน  ครูสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับผักที่มีประโยชน์ภายในโรงเรียน  นักเรียนชิมรสชาติผักกูด ยอดมะตูมมาเล ผักตำลึง ผักปัง และดมกลิ่นดอกแค  เด็กบางคนไม่ชอบรับประทานผักเลยแต่เมื่อเห็นเพื่อนๆทดลองชิมผัก ก็อยากชิมผักบ้าง  น้องกายบอกกับครูว่า"ผักกูดไม่เห็นขมเลย อร่อยดีครับครู"

                                    


กิจกรรมสุนทรียะ

       นิทานปรับพฤติกรรม  เล่าไปพับไปจากครูฝนสนุกมากเด็กตั้งใจฟัง เด็กสามารถเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดและเรียนรู้รูปร่างของกระดาษที่พับในแต่ละขั้นตอนได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียว   เด็กยกมือตอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ครูเล่า
       เช้าวันพุธ เด็กและครูเล่นเกมนายพรานยิงนกและส่ง-รับลูกบอลรอบวง  เด็กสนุกสนานสามารถรับ-ส่งลูกบอลได้อย่างคล่องแคล่ง มีเพียงน้องอนุบาล1   สองคนคือน้องอิมกับน้องข้าวหอม น้องบอกว่ากลัวลูกบอลถูกหน้าจึงไม่กล้ามองลูกบอลเวลาลอยมาหาตัว  ครูเลยให้ทดลองรับโดยครูโยนเบาๆให้น้องรับได้ทำให้น้องอิมกล้ารับลูกบอลมากขึ้น
         


กิจกรรมจิตศึกษา

วันจันทร์  ครูนำใบตองมาให้เด็กฉีกเป็นเส้นเล็กๆ โดยไม่ให้ใบตองขาดออกจากกัน และเชื่อมโยงประโยชน์ของใบกล้วย เด็กสามารถบอกประโยชน์ของใบกล้วยได้และใช้กล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์กันกับตาได้ดีมีความตั้งใจในการฉีก  มีเพียงน้องกายกับน้องพลอยที่ฉีกขาดออกจากกันเป็น 2 ชิ้น วันอังคาร
ครูนำลูกปัดมาให้เด็กร้อยโดยเชื่อมโยงจากเรื่องเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของแม่ที่มีต่อลูก 
 แล้วร่วมกันนับจำนวนลูกปัดที่ร้อย

กิจกรรมPBL โครงงาน  "ผักชวนชิม"  

ครูสร้างแรงบัลดาลใจด้วยการพาเด็กเดินดูผักรอบบริเวณโรงเรียนและจัดสิ่งแวดล้อมด้วยผักที่เด็ก ๆ รู้จัก และชิมผักที่ครูนำมาวางไว้หน้าห้องเรียน  เด็กชิมผักอย่างเอร็ดอร่อยและบอกรสชาติผักที่ได้ชิม จากนั้นครูให้เด็กวาดภาพผักที่ตนเองชอบรับประทาน  และทดลองปลูกผักบุ้งโดยไม่ใช้ดิน โดยนำเมล็ดผักบุ้งใสตะกร้าแช่น้ำแล้วให้เด็กสังเกตเมล็ดผักบุ้งทุกวัน เด็กสังเกตเห็นรากผักบุ้ง   ครุนำหอมหัวใหญ่ใส่แก้วน้ำให้เด็กสังเกตการงอกของรากหอม 


 

งงงิิิิิ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น