Week3

                   

Week3

                   เป้าหมายรายสัปดาห์ นักเรียนสามารถบอกถึงการงอก  โครงสร้าง ชนิด  ส่วนต่างๆของผัก พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
3
9 - 13 พ.ค. 58
โจทย์ :
การงอก/โครงสร้าง
- พืช
- สัตว์
- คน
Key  Questions
- นักเรียนคิดว่าการงอกและโครงสร้างของผัก และสิ่งมีชีวิตอื่นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวการงอกและโครงสร้างของผัก
 - ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประกอบของผัก
Wall  Thinking :
ใบงาน web ผักที่นักเรียนรู้จัก
- แตก web ส่วนประกอบของผัก
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรีย
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทาน
แปลงผัก

วัน จันทร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
 ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูพานักเรียนเดินสำรวจสังเกตการงอกขอผักที่ปลูกไว้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการงอกของผักเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่น
ใช้:
นักเรียนแตก webการงอกของผัก


วันอังคาร (1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “กินผักผลไม้”
ครูนำผักชนิดต่างๆมาให้นักเรียน  สังเกต  เช่น ผักบุ้ง ต้นหอม  พริก  โหรพา เพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยงถึงประเภทของผักต่างๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง  รู้สึกอย่างไร?” “นักเรียนคิดว่าส่วนประกอบของส่วนต่างๆ เช่น ดอก  ใบ  ผล ลำต้น มีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?”
ชง: ครูนำต้นถั่วเขียว และผักบุ้งที่เพาะไว้แล้วมาให้นักเรียนสังเกต
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” “นักเรียนคิดว่าถั่วเขียวและผักบุ้งมีการงอกเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของคน พืช สัตว์
ใช้ :
นักเรียนวาดส่วนต่างๆของผัก


วันพุธ ( ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเล่านิทาน “หนูอยากกลับไปอยู่ในท้องแม่” เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงถึงการเกิดของสิ่งมีชีวิต
- ครูและนักเรียนสังเกตผักที่ปลูกไว้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าผักที่เราปลูกไว้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  อย่างไร?” “นักเรียนคิดว่าส่วนที่โผล่มาจากดินเรียกว่าอะไร”
“นักเรียนคิดว่าคน และ สัตว์จะมีการเกิดหรืองอกแบบผักหรือไม่”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงอกของผัก
ใช้ :
นักเรียนปั้นดินน้ำมัน


วันพฤหัสบดี(1ชั่วโมง)
ชง :
ครูและนักเรียนสังเกตแปลงผักที่ปลูกไว้    เพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยงถึงหน้าที่ของผักแต่ละชนิด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดเช่น “นักเรียนคิดว่าส่วนประกอบของผักมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร?”
 “นักเรียนคิดว่าส่วนประกอบต่างๆของผักมีหน้าที่แตกต่างกันอย่างไร?”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของผัก
ชง :
- ครูถอดต้นผักขึ้นมาหนึ่งต้นเพื่อให้นักเรียนได้สังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนคิดว่าส่วนต่างๆของผักเหมือนกับร่างกายของเราและสัตว์อย่างไร?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้ :
นักเรียนแตก web ส่วนประกอบของผัก


วันศุกร์  ( 1  ชั่วโมง)
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
"นักเรียนจะนำเสนอเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟังได้อย่างไร
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้:
Show and Share
นักเรียนเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ภาระงาน
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแปลงผักที่ปลูกไว้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชนิดของผัก สี  กลิ่น  รส
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประกอบของผัก
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงสร้างของผักและสิ่งมีชีวิตอื่น
Show and Share

ชิ้นงาน
- แตก web ส่วนประกอบของผัก
วาดส่วนประกอบของผัก
แตก web การงอกของผัก
- ปั้นดินน้ำมัน


ความรู้ :
นักเรียนสามารถบอกถึงการงอก  โครงสร้าง ชนิด  ส่วนต่างๆของผัก พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสำรวจ ฟังนิทานและดูภาพโปสเตอร์ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สังเกตสิ่งต่างๆถึงโครงสร้าง ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตที่พบ  สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันบันทึกหลังสอน

                   สัปดาห์ที่ 3   ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การงอก / โครงสร้างของผักพร้อมทั้งเชื่อมโยงถึงสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น คน สัตว์  ในวันจันทร์นักเรียนได้สังเกตกระถางผักที่ปลูกไว้จากนั้นร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เกี่ยวกับการงออกของผัก นักเรียนทุกคนต่างตื่นเต้นที่เห็นผักของตัวเองงอก ขึ้นมาแล้ว  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ผักของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง  แล้วนักเรียนคิดว่าคน  กับ  สัตว์มีการเกิดเหมือนกับผักหรือไม่
            น้องแสตม์ :  พี่ผักเกิดแล้วครับ    น้องสาว : พี่ผักเกิดขึ้นมาสูงแล้วค่ะ   น้องกร : พี่ผักมีใบค่ะ  น้องอ๋อม : พี่ผักมีต้นค่ะ    น้องวันใหม่ : คนเกิดจากท้องแม่ค่ะ 
น้องน็อต: พี่สัตว์เกิดจากแม่สัตว์ครับ    น้องไดมอนด์ : ไม่เหมือนครับ  คนเกิดจากท้องแม่  ผักเกิดจากดินครับ  น้องใบพลู : พี่ผักเกิดจากดินค่ะ  น้องหนูดี : พี่ผักเกิดจากเมล็ดค่ะ   น้องฮิว: ไม่เหมือนครับ ผักเกิดจากดิน     น้องกาย: ผักมีรากครับ      น้องพลอย: พี่ผักมีต้นค่ะ   น้องข้าวหอม พี่ผักเกิดในกระถางค่ะ   น้องสายไหม :  ผักจะเกิดเราต้องรดน้ำค่ะ   น้องอุ้ม : พี่ผักเกิดจากเมล็ดค่ะ   จากนั้นนักเรียน นักเรียนทำใบงานการงอกของผัก 
วันอังคารนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของผักครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าผักแต่ละชนิดมีส่วนใดบ้าง เช่น ต้นมะเขือมีส่วนไหนบ้าง  น้องกาย : ใบครับ    น้องสาว : มีรากค่ะ    น้องอิม : มีต้นค่ะ  น้องแสตม์ : มีลูกครับ  น้องน็อต : มีดอกครับ  ครูใช้คำถามเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผักกับตัวเด็ก  น้องไดมอนด์ : จมูกเราเหมือนใบของผักครับ  น้องแสตม์ : ปากของเราเหมือนรากผักครับ  น้องสาว : ต้นพี่ผักเหมือนกับตัวของเราค่ะ  จากนั้นนักเรียนทำใบงานส่วนประกอบของผัก
วันพุธ  นักเรียนได้ทบทวนส่วนประกอบของผักและเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่น วันนี้ผู้ปกครองอาสาทำอาหารแห่งรักซึ่งจะทำในทุกๆสัปดาห์  นักเรียนจะได้ออกไปเรียนรู้การทำอาหารกับผู้ปกครอง 1 กลุ่มส่วนนักเรียนที่เหลือทำชิ้นงานประติดรูปผักอยู่ในห้อง
วันพฤหัสบดีที่ ครูเล่านิทานเรื่อง “รู้ไหม อาหารที่เรากินไปไหน” นักเรียนได้เชื่อมโยงเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของพืชกับร่างกายตัวเอง ได้รู้ว่าคนกินอาหารทางปากพืชกินอาหารทางราก  คนใช้จมูกหายใจพืชหายใจทางใบ  ผลและดอกใช้เป็นอาหาร  พืชส่งอาหารไปทางลำต้น  นักเรียนแตก web โครงสร้าง/หน้าที่ของพืช วันศุกร์ นักเรียนได้ทบทวน แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในห้องเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ นักเรียนทุกคนทำได้ดีมากค่ะ     


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว

                        ในตอนเช้าหลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกันกับพี่ ๆประถมและมัธยมแล้ว น้องอนุบาล1 ได้เดินไปดูนาข้าวของน้องอนุบาล 1ที่ผู้ปกครองได้มาช่วยกันเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ตัดต้นข้าวที่เกี่ยวแล้วเพื่อนำไปทำปี่ฟางข้าว   และ ครูพาน้องอนุบาล 1 มาดูกบ เพื่อให้เด็ก ๆได้สังเกตการเจริญเติบโตของกบที่พี่ป.4 เลี้ยงไว้ในบ่อปูน น้องไดม่อนถามครูว่า “ครูครับพี่กบกินอะไรเป็นอาหารครับ "  
 

08.30 - 09.00 น. กิจกรรมสุนทรียะ  ครูหนิงพาเด็ก ๆเล่นเกมส่งมะนาวด้วยช้อน 
09.00 - 09.30 น. กิจกรรมจิตศึกษา 

****วันจันทร์ แปลงร่างเมล็ดมะค่าแต้เป็นอักษร A / O / U / T/ E /H / Q *****วันอังคาร เรียนรู้สัญลักษณ์ตัวเลข  ด้วยเกมหยิบวางตามบัตรตัวเลข

วันพุธ  โยคะ 

 วันพฤหัสบดี  ต่อเติมรูปภาพให้สมบูรณ์  

วันศุกร์  เด็กเล่าประสบการณ์ที่ประทับใจที่สุดของตัวเอง  09.30 - 10.00 น.  กิจกรรม  PBL.(โครงงานผักปลอดภัย)

เด็กดูแลและสำรวจผักที่ตนเองปลูกทุกวั

สังเกตเรียนรู้โครงสร้างผักบุ้ง

เทศกาลอาหารพื้นบ้าน ผู้ปกครองมาเป็้้นวิทยาการสอนลูกๆทำอาหาร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น