Week4

Week4

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น อธิบายเกี่ยวกับผักแต่ละชนิดมี การขยายพันธุ์ ปัจจัยในการเจริญเติบโต เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตนเอง พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
4
โจทย์ เพราะปลูก
การขยายพันธุ์
- เมล็ด
- ต้น
- หัว
แยกหน่อ
ฯลฯ
Key  Questions
นักเรียนคิดว่าพืชผักชนิดต่างๆมีการขยายพันธุ์เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
-นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ผักเจริญเติบโตได้
-ถ้าไม่มีน้ำและดินจะสามารถปลูกผักได้หรือไม่
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
-ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกและการขยายพันธุ์ผัก
Think Pair Share: การเพาะปลูก/การขยายพันธุ์
Wall  Thinking :
- วาดภาพส่วนต่างๆของผัก
แตก web ขั้นตอนการขยายพันธุ์ผัก
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศภายนอกชั้นเรียน
- นิทานเรื่องหัวผักกาดยักษ์วัน จันทร์ (1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเล่านิทาน “มหัศจรรย์วันของหนู” เพื่อเชื่อมโยงถึงการเกิด
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร?” “เมื่อได้ฟังแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นจากนิทาน
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าผักหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆจะมีการกำเนิดและเติบโตเหมือนคนหรือไม่?”
ใช้:
แตก web การเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์

วันอังคาร (1ชั่วโมง)
ชง :
ครูและนักเรียนเดินสำรวจแปลงผักรอบๆโรงเรียนและแปลงผักที่ปลูกไว้
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าแปลงผักที่เราปลูกไว้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง” “ทำไมในฤดูการนี้คนถึงปลูกผักกันเยอะ” “ในช่วงนี้ที่บ้านของนักเรียนผู้ปกครองปลูกผักอะไรบ้าง”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกผักในฤดูการ
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพการปลูกผัก

วันพุธ(1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเปิดคลิปวิดีโอให้นักเรียนดู “การเกิดของสิ่งมีชีวิต”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรจากการดูคลิปวิดีโอ?” “นักเรียนคิดว่า การเกิดของ คน พืช สัตว์ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?”

เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปวิดีโอ
ใช้:
นักเรียนวาดภาพสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวิดีโอ

วันพฤหัสบดี(1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเชิญเชิญวิทยากร ผู้ปกครองมาให้ความรู้เรื่องการเพราะปลูก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากที่ได้ฟังจากวิทยากร”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นจากที่ได้ฟังจากวิทยากรเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะออกแบบการปลูกผักของกลุ่มเราอย่างไร?”
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในการออกแบบการปลูกผัก
ใช้ :
นักเรียนปลูกผักเป็นกลุ่ม

วันศุกร์(1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
"นักเรียนจะนำเสนอเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟังได้อย่างไร
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนำเสนอชิ้นงาน
ใช้:
Show and Share
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ให้เพื่อนฟังเป็นรายกลุ่ม

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ นิทาน
- แสดงความคิดเห็นจากการดูคลิปวิดีโอ
แสดงความคิดเห็นจากการเดินสำรวจ
- แสดงความคิดเห็นในการออกแบบแปลงผัก
- ร่วมกันปลูกผัก

ชิ้นงาน
แตก web การเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์
วาดภาพการปลูกผัก
วาดภาพสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอ
- ปั้นดินน้ำออกแบบแปลงผักเป็นกลุ่ม

ความรู้ :
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น อธิบายเกี่ยวกับผักแต่ละชนิดมีการขยายพันธุ์ ปัจจัยในการเจริญเติบโต เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตนเอง พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต 
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต  และสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสิ่งที่พบ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน08.00-08.25 น. กิจกรรมหน้าเสาธง                                                                                                                          

ในทุกวันครูและน้องอนุบาล 1 เดินชมสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนอย่างมีความสุข แต่ในสัปดาห์นี้พี่ศานติได้มาเติมเต็มความสุขให้กับพี่ๆเพื่อน ๆและน้องๆ ในเช้าวันศุกร์ หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เสียงแห่งความสุขตามวิถีของชาวลำปลายมาศพัฒนา   ก่อนแยกย้านกันไปทำกิจกรรมของตนเองแต่ละห้อง08.30 - 09.00 น. กิจกรรมสุนทรียะก่อนเข้าห้องเรียนทำกิจกรรมของตัวเอง น้องอนุบาล 1 และ พี่อนุบาล 2 จะทำกิจกรรมร่วมกันทุกวัน เพื่อให้พี่และน้องได้มีปฏิสัมพันธ์กันและกัน


09.00 -09.30 น. กิจกรรมจิตศึกษา


    
body scan09.30- 10.00น. กิจกรรม PBL (โครงงานผักปลอดภัย)

       สัปดาห์นี้น้องอนุบาล 1   เรียนรู้เกี่ยวกับการเพราะปลูกและการขยายพันธ์ุพืชในวันจันทร์ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา  นักเรียนได้สังเกตการเติบโตของผักในกระถางของตัวเอง

        วันพุธผู้ปกครองอาสาทำอาหารแห่งรัก  ให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้าน และอาหารที่ทำจากผัก  ผู้ปกครองทำผักบุ้งและเห็ดชุบแป้งทอด ผู้ปกครองให้นักเรียนช่วยฉีกเห็ดและทดลองทอดผักที่ละคน แล้วนำอาหารไปแบ่งปันให้กับพี่อนุบาล 2ได้รับประทานด้วย 


ครูและนักเรียนได้ไปเอาปุ๋ยคอกที่คอกวัวโดยใช้รถเข็ญ   จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันถอนหญ้าที่แปลงผักกุ้ยช่ายมีน้องๆหลายคนที่คิดว่าเป็นก่อหญ้าจึงถอนออกครูได้แนะนำว่าเป็นต้นผักค่ะนักเรียนก็สามารถเลือกถอนเฉพาะหญ้าได้ วัน    

      พฤหัสบดีคุณพ่อน้องอุ้มมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกผักแก่นักเรียนซึ่งคุณพ่อก็ได้แนะนำการปลูกผักทั้งจากเมล็ด ต้นกล้าเล็กๆ จากหัว หน่อ การผสมดินเตรียมแปลง การใส่ปุ๋ยคอก เช่นจากวัว หมู ไก่ แล้วคุณพ่อก็ได้พานักเรียนไปปลูกผักจากต้นกล้าในแปลงที่ผู้ปกครองได้มาช่วยกันเตรียมไว้และยังได้ไปเอาปุ๋ยคอกมาใส่แปลงผักเพิ่มอีก
          วันศุกร์ครูและนักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์และช่วยกันนำต้นกล้าผักที่ผู้ปกครองนำมาให้ไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ 

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้น้องอนุบาล 1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพราะปลูกและการขยายพันธ์พืชในวันจันทร์ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วชงด้วยนิทานเรื่องมหัศจรรย์วันของหนูจากนั้นได้เชื่อมสู่พืช ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าการเพาะปลูกเป็นอย่างไร” “นอกจากเราปลูกใส่กระถางและดินแล้วเราสามารถปลูกใส่อะไรได้บ้าง ” น้องสายไหม : ใส่เมล็ดค่ะ น้องสาว : ใส่ดินค่ะ น้องหนูดี : ใส่กระถางค่ะ น้องข้าวหอม : ใส่น้ำค่ะ น้องอิม : ใส่ทรายค่ะ น้องหนูยิ้ม : ใส่แก้วค่ะ น้องน็อต : ใส่ล้อรถครับ น้องหนูยิ้ม : รดน้ำค่ะ จากนั้นน้องทำใบงานแตก web การเพาะปลูกผัก วันอังคาร นักเรียนได้สังเกตการเติบโตของผักในกระถางของตัวเอง นักเรียนตื่นเต้นและแบ่งปันต้นกระถางผักให้เพื่อนดูว่าของตัวเองเกิดแล้ว มีเยอะกว่า มีผักของน้องวันใหม่ที่ผักยังไม่งอกจากนั้นนักเรียนวาดภาพการเจริญเติบโตของผัก วันพุธผู้ปกครองอาสาทำอาหารแห่งรักจะมีนักเรียน 1 กลุ่มที่ไปทำอาหารกับผู้ปกครองและแบ่งปันให้กับพี่อนุบาล 2 ส่วนนักเรียนที่เหลือวันนี้ไปเอาปุ๋ยคอกที่คอกวัว น้องแสตม์บอกว่าเราจะนำปุ๋ยไปใสพี่ผักของเราครับ จากนั้นนักเรียนมาช่วยกันถอนหญ้าที่แปลงผักกุ่ยช่ายมีน้องๆหลายคนที่คิดว่าเป็นก่อหญ้าจึงถอนออกครูได้แนะนำว่าเป็นต้นผักค่ะนักเรียนก็สามารถเลือกถอนเฉพาะหญ้าได้ วันพฤหัสบดี นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับผักบุ้งที่ปลูกไว้ว่าทำไมผักถึงตาย น้องจินจู : เพราะเรารดน้ำมากเกินไปค่ะ น้องแสตม์ : น้ำท่วมครับ ในวันนี้คุณพ่อน้องอุ้มยังได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกผักแก่นักเรียนซึ่งคุณพ่อก็ได้แนะนำการปลูกผักทั้งจากเมล็ด ต้นกล้าเล็กๆ จากหัว หน่อ การผสมดินเตรียมแปลง การใส่ปุ๋ยคอก เช่นจากวัว หมู ไก่ แล้วคุณพ่อก็ได้พานักเรียนไปปลูกผักจากต้นกล้าในแปลงที่ผู้ปกครองได้มาช่วยกันเตรียมไว้และยังได้ไปเอาปุ๋ยคอกมาใส่แปลงผักเพิ่มอีก วันศุกร์ครูและนักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์และช่วยกันนำต้นกล้าผักที่ผู้ปกครองนำมาให้ไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นักเรียนตั้งใจทำกิจกรรมและตื่นเต้นกับกิจกรรมได้ดีมากค่ะ

    ตอบลบ