Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น อธิบายเกี่ยวกับการนำส่วนประกอบของผักมาทำอาหารได้ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นรู้ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
7
โจทย์ :
ประกอบอาหาร
 Key  Questions
-นักเรียนคิดว่าผักที่ปลูกไว้มาประกอบอาหารได้ทุกส่วนหรือไม่ อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร
Think Pair Share: การประกอบอาหาร
Blackboard  Share : การประกอบอาหารเมนู
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน
เพลง
- อุปกรณ์ในการประกอบอาหารเมนูผัดผักบุ้ง

วัน จันทร์ (1ชั่วโมง)

หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ


วันอังคาร (1ชั่วโมง)

ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง "อาหารกลางวัน" เพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยงเกี่ยวกับการนำผักมาประกอบอาหาร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
"นักเรียนเห็นอะไร? เมื่อได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไร

เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน

ใช้:
นักเรียนวาดภาพอาหารที่ชอบวันพุธ ( ชั่วโมง)
ชง:
ครูเล่านิทานเรื่อง “เมืองอาหารดี” เพื่อให้นักเรียนเชื่อมโยงถึงอาหารที่หลากหลาย
-  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียน “นักเรียนเห็นอะไร  เมื่อได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไร”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน
ใช้ :
นักเรียนปั้นดินน้ำมันหมู่บ้านอาหาร


วันพฤหัสบดี(1ชั่วโมง)

วันหยุด รัฐธรรมนูญ
วันศุกร์  ( 1  ชั่วโมง)
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
"นักเรียนจะนำเสนอเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟังได้อย่างไร
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนำเสนอชิ้นงาน
ใช้:
Show and Share
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ให้เพื่อนฟังเป็นรายบุคคลภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประโยชน์ของผัก
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจะนำผักมาทำอาหาร
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและส่วนประกอบในการทำอาหาร
- Show and Share

ชิ้นงาน
แตก web การดูแลรักษาผัก
- แตก web ส่วนประกอบในการทำอาหาร
- วาดภาพอาหารที่ชอบ
-  ปั้นดินน้ำมัน


ความรู้ :
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น อธิบายเกี่ยวกับการนำส่วนประกอบของผักมาทำอาหารได้ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต 
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สังเกต  เข้าใจขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำมาประกอบอาหาร  วิธีการทำอาหาร และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

08.30-09.00น. กิจกรรมสุนทรียะ 

 กิจกรรมจิตศึกษา 

วันอังคาร   
ชื่อกิจกรรม  :  เลโก้หรรษา
เป้าหมาย
 - เพื่อส่งเสริมสติ/จดจ่อ 
 - ทักษะทางคณิตศาสตร์ การจำแนกสี  /รู้ค่าจำนวน  /เรียงลำดับความสูง
 
 วันพุธ
ชื่อกิจกรรม  :  โยคะเลียนแบบท่าสัตว์/ธรรมชาติ
เป้าหมาย
 - เพื่อส่งเสริมสติ/  รับรู้ลมหายใจ
 - เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

วันศุกร์


ชื่อกิจกรรม  : เรื่องเล่านิทานเรื่อง"มดจอมขยันกับผีเสื้อจอมขี้เกียจ"
เป้าหมาย
 - เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร /การฟัง/การจับใจความ 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์เนื้อเรื่องและตัวละคร\กิจกรรม P.B.L.


ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารที่ทำจากผัก
 วันอังคาร 

ครูเล่านิทาน หิวจัง หิวจัง เพื่อเชื่อมโยงถึงเรื่องอาหาร
 นักเรียนทำใบงานแตก web อาหารที่ทำจากผัก 


วันพุธ
ครูเปิดนิทานเมืองอาหารดีให้นักเรียนดู ครูและนักเรียนสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับนิทานที่ได้ดู


นักเรียนทำชิ้นงานพิมพ์ภาพจากผักและพืช

ในวันนี้ยังมีผู้ปกครองอาสาทำอาหารแห่งรักแบ่งปันให้กับน้องอนุบาล 1 และพี่อนุบาล 2 
  


 วันศุกร์     นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ทั้งเรื่องการดูแลรักษาผัก อาหารที่ทำจากผักนักเรียนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกัน
   กิจกรรมเล่นเสรี   

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์ที่ 7 นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารที่ทำจากผัก วันอังคาร ครูเล่านิทาน หิวจัง หิวจัง เพื่อเชื่อมโยงถึงเรื่องอาหาร จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำผักที่เราปลูกไว้มาทำอาหารอะไรได้บ้าง” น้องอิม : แกงจืดค่ะ น้องสาว : แกงเขียวหวานค่ะ น้องแสตม์ : ผัดครับ น้องอ๋อมแอ๋ม : ผักชุบแป้งทอดค่ะ น้องไดมอนด์ : ทอดครับ นักเรียนทำใบงานแตก web อาหารที่ทำจากผัก วันพุธ ครูเปิดนิทานเมืองอาหารดีให้นักเรียนดู ครูและนักเรียนสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับนิทานที่ได้ดู นักเรียนทำชิ้นงานพิมพ์ภาพจากผักและพืช ในวันนี้ยังมีผู้ปกครองอาสาทำอาหารแห่งรักแบ่งปันให้กับน้องอนุบาล 1 และพี่อนุบาล 2 วันศุกร์ นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ทั้งเรื่องการดูแลรักษาผัก อาหารที่ทำจากผักนักเรียนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและทำกิจกรรมร่วมกันได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ