Week6

week6

เป้าหมายรายสัปดาห์ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษต่อเรา และสิ่งมีชีวิตอื่น พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นรู้ได้Week
Input
Process
Output
Outcome
6
โจทย์ :
ประโยชน์และโทษ
 Key  Questions
-นักเรียนคิดว่าผักมีประโยชน์และโทษต่อเรา และสิ่งมีชีวิตอื่นหรือไม่ อย่างไร?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของผัก
Think Pair Share: ประโยชน์และโทษของผัก
Blackboard  Share : การประกอบอาหารเมนู
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- นิทาน 
เพลง
แปลงผัก
วัน จันทร์ (1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูเปิดคลิปวิดีโอประโยชน์ของ สิ่งมีชีวิตให้นักเรียนดู เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของผัก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้สึกอย่างไร?” “นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้จากการดูคลิปวิดีโอไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูคลิปวิดีโอ
ใช้:
นักเรียนทำใบงานเขียน web ประโยชน์ของผัก


วันอังคาร (1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง “มะละกอข้างครัว” เพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยงถึงประโยชน์ของ
ผัก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร?”  “นักเรียนคิดว่าถ้าเราไม่ทานผักจะเกิดอะไรขึ้น”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน
ชง :
 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าผักมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นหรือไม่ อย่างไร?”
ใช้ :
นักเรียนปั้นดินน้ำมันผัก
วันพุธ ( ชั่วโมง)
ชง:
- ครูและนักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกม “ตามหาผัก”
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น กลุ่มต่อครู 1คนให้ไปตามหาผักชนิดต่างๆรอบบริเวณภายในโรงเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้พบกับผักชนิดใดบ้าง” “ผักแต่ละชนิดมีมีประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างไร” “นักเรียนคิดว่าถ้าเราไม่กินผักจะเกิดอะไรขึ้น”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ
ใช้ :
นักเรียนพิมพ์ภาพจากผัก


วันพฤหัสบดี(1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง”อาหารวิเศษ”
- “นักได้อะไรบ้างจากการฟังนิทาน” “ถ้านักเรียนไม่ทานอาหารคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของอาหาร
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด“นักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตอื่นจะทานอาหารเหมือนกับคนหรือไม่”
ใช้ :
นักเรียนแตก web โทษของการไม่ทานอาหาร


วันศุกร์  ( 1  ชั่วโมง)
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
"นักเรียนจะนำเสนอเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟังได้อย่างไร
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนำเสนอชิ้นงาน
ใช้:
Show and Share
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ให้เพื่อนฟังเป็นรายบุคคลb


ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของผักรวมทั้งเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
ร่วมเล่มเกม “ตามหาผัก”

ชิ้นงาน
-ใบงานเขียน web ประโยชน์/โทษของผัก
-พิมพ์ภาพจากผัก
ความรู้ :
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษต่อเรา และสิ่งมีชีวิตอื่น พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความเข้าใจให้ผู้อื่นรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต 
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
สังเกตลักษณะของพืชผัก สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม


คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


                                                                                                                                                                                                                                               

 08.30 - 09.00น.   กิจกรรมสุนทรียะ
09.00 -09.30 น. กิจกรรมจิตศึกษา


body scan


ท่า Brain gym  บริหารสมองทั้งสองซีก 


วันจันทร์   วาดรูปร่างลักษณะของสิ่งที่เห็น
                 

วันอังคาร   จับคู่พยัญชนะ  ก-ฮ 


วันพุธ  โยคะ 
    
วันพฤหัสบดี     ตัดรูปหัวใจทำการ์ดวันพ่อ


วันศุกร์   เล่าเรื่องราวความประทับใจพ่อของหนู
  

Empower09.30-10.00 น.  กิจกรรม PBL. 

   #####  ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์นองผัก

            วันจันทร์

 ครูเล่านิทานผักและผลไม้ นักเรียนสังเกตและดูแลแปลงผักที่ปลูกไว้


 วาดภาพแปลงผัก วันอังคาร


ครูเล่านิทานเรื่อง มะละกอข้างครัว

  
web  / เรียนรู้ประโยชน์ของผักและผลไม้ วันพุธ  

    

ครูเล่านิทานเกี่ยวกับผักปลอดภัย     

เรียนรู้ปัญหาจากการปลูก

ผู้ปกครองพาเด็กทำแกงอ่อมหมูใส่ผักในกิจกรรมอาหารแห่งรัก
วันพฤหัสบดี
 ครูเล่านิทานเรื่อง “ความลับของต้นไม้วิเศษ” ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของผัก และสิ่งมีชีวิตอื่น 

นักเรียนทำการ์ดวันพ่อ
 วันศุกร์
                                                                                     
วันนี้นักเรียนได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์ร่วมกัน 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ละครวันพ่อ

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์นองผักในวันจันทร์ครูเล่านิทานผักและผลไม้ ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟัง นักเรียนออกไปสังเกตและดูแลแปลงผักที่ปลูกไว้ ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง ทำไมใบของพี่ผักถึงมีรู” น้องพลอย : เพราะว่าหนอนกินค่ะ น้องกร : พี่หอยทากกินครับ หลังจากที่นักเรียนสังเกตผักแล้วก็กลับเข้ามาในห้องเพื่อทำชิ้นงาน วาดภาพแปลงผัก วันอังคารครูเล่านิทานเรื่อง มะละกอข้างครัว ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับนิทานที่ได้ฟังจากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าผักมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไร” น้องแสตม์ : ผักทำให้ร่างกายแข็งแรงครับ น้องใบพลู : พี่ผักทำให้เราโตค่ะ น้องข้าวหอม : พี่ผักมีวิตามินซีค่ะ น้องหนูดี : ทำให้เราขับถ่ายง่ายค่ะ นักเรียนทำใบงานแตก web ประโยชน์ของผัก ในวันพุธนักเรียนได้เรียนรู้การทำอาหารกับผู้ปกครองซึ่งในสัปดาห์นี้เป็นผู้ปกครองอาสาอาหารแห่งรักกลุ่มสุดท้าย เป็นการแบ่งปันพี่อนุบาล 2 ในวันนี้นักเรียนยังได้ปลูกผักในกระถางของตัวเองซึ่งเป็นการผู้ผักที่เรียนรู้จากครั้งแรกที่ผักเกิดแล้วตาย ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะมีวิธีการดูแลผักของตัวเองอย่างไร” น้องจินจู : ไม่รดน้ำเยอะค่ะ น้องไดมอนด์ : กางมุ้งให้พี่ผักครับ น้องอิม : เราต้องรดน้ำผักทุกวันค่ะวันพฤหัสบดี ครูเล่านิทานเรื่อง “ความลับของต้นไม้วิเศษ” ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของผัก และสิ่งมีชีวิตอื่น ในวันนี้นักเรียนได้ทำการ์ดวันพ่อ วันศุกร์นักเรียนได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษและ PBL วันนี้นักเรียนได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนทุกคนทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ