Week2

เป้าหมายรายสัปดาห์    :    นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับผัก โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้Week
Input
Process
Output
Outcome
2
โจทย์ :
เลือกหัวข้อ      
- สิ่งที่รู้แล้ว
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
Key  Questions
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร? ทำไมถึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?
นักเรียนรู้อะไรและอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผัก?
เครื่องมือคิด
Brainstorms :
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พบเห็นจากการเดินสำรวจและฟังนิทาน
- ระดมความคิดเห็นชื่อหน่วย
- ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้ว/สิ่งที่อยากเรียนรู้
Card & Chart : เรื่องที่รู้แล้วและเรื่องที่ต้องการเรียนรู้
Blackboard  Share :
- ชื่อ หน่วย
- สิ่งที่รู้แล้ว
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บรรยากาศรอบบริเวณโรงเรียน
- นิทาน
- แปลงผัก
วัน จันทร์ (1ชั่วโมง)
ชง :
ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจแปลงผักภายในบริเวณโรงเรียน”
-  ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนรู้จักผัก ชนิดใดบ้าง?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชนิดของผักที่พบเห็น
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าผักแต่ละชนิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไร “
เชื่อม  :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นชนิดของผักจากที่ได้เดินสำรวจภายในโรงเรียน
ใช้:
นักเรียนวาดผักหรือสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจ
วันอังคาร (1ชั่วโมง)
ชง:
ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “กินผักผลไม้”
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “รู้สึกอย่างไรกับเพลงนี้” “ถ้าเราไม่กินผักจะเกิดอะไรขึ้น”
- ครูนำผักบุ้งที่ปลูกไว้มาให้นักเรียนสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร ” “นักเรียนรู้จักผักอะไรบ้าง”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งอยากเรียนรู้
ชง :
 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร”
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้จากเพลง
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง)
ชง:
 ครูเล่านิทาน เรื่อง “ ” เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของผักมากขึ้น
-ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผักบ้าง

เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับผัก
ใช้ :
นักเรียนร่วมกันแตก web สิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับผักเป็นกลุ่ม
วันพฤหัสบดี(1ชั่วโมง)
ชง:
 ครูและนักเรียนเดินสำรวจแปลงผักที่ปลูกไว้และแปลงผักที่อยู่ภายในโรงเรียน
-ครูกระตุ้นด้วยคำถามเช่น 
“นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง
“นักเรียนคิดว่าสิ่งที่พบเห็นเป็นอย่างไร”
“นักเรียนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผักบ้าง”
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับผัก
ใช้ :
นักเรียนร่วมกันแตก web สิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับผักเป็นกลุ่ม
วันศุกร์  ( 1  ชั่วโมง)
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
"นักเรียนจะนำเสนอเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟังได้อย่างไร
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนำเสนอชิ้นงาน
ใช้:
- Show and Share
- นักเรียนนำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ให้เพื่อนฟังเป็นรายบุคคล


ภาระงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และตั้งชื่อหน่วย
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน

ชิ้นงาน
- วาดภาพผักหรือสิ่งที่พบเห็นจากการเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียน
- วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- แตก web สิ่งที่รู้แล้ว
- แตก web สิ่งที่อยากเรียนรู้
- นำเสนอชิ้นงาน
ความรู้ :
นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น และอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และต้องการรู้เกี่ยวกับผัก โดยให้เหตุผลอ้างอิง เพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
 - คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจและการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
-  สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้ได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้
ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการสังเกต
- สังเกตแปลงผัก  สิ่งมีชีวิตรอบๆบริเวณภายในโรงเรียน
- สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
   - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   - ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกันQuarter 3   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2558

        สัปดาห์ที่ 2    ของการเรียนรู้ใน Q.3  น้องอนุบาล 1 เกิดความคุ้นชินกับบรรยากาศ สถานที่และบุคคลแวดล้อมภายในโรงเรียน    น้องรู้จักพี่ ส่วนพี่ก็รู้จักน้อง พี่และน้องมีความเคารพกันและกัน ทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างเรียบง่าย ทุกคนเรียนรู้การปรับตัว  ทุกเช้าน้องอนุบาล 1 และพี่อนุบาล 2 จะเล่นด้วยกันและบางส่วนก็ช่วยคุณครูกวาดใบไม้รอบบริเวณอาคารอนุบาล
         08.40  น.  เด็กบางคนเริ่มยืนเข้าแถวหน้าอาคารรอเพื่อนๆเพื่อเดินไปทำกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับพี่ประถมและพี่มัธยม ในสัปดาห์นี้ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เป็นเวรน้องอนุบาลเชิญธงชาติโดยมีพี่มัธยมคอยดูแลน้องอนุบาลอยู่ห่าง ๆ    น้องสามารถทำได้ดีมีความตั้งใจดีเยี่ยม    หลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จสสิ้นแล้ว ครูพาเด็ก ๆเดินปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติรอบโรงเรียน 
08.30 - 09.00 นกิจกรรมสุนทรียะ

                พี่และน้องอนุบาลร่วมกันทำกิจกรรมหน้าอาคารเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆของร่างกาย  ฝึกการเคลื่อนไหวและการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่-มัดเล็กอย่างคล่องแคล่ว

เช้าวันจันทร์ คุณครูพอและะคุณครูต๋อยได้มาทำกิจกรรมสุนทรียะร่วมกันกับน้องอนุบาลด้วยเสียงกีต้าของครูพอตามด้วยเสียงบทเพลงปลูกดอกไม้ของครูต๋อยและน้องอนุบาลที่ช่วยกันร้อง   ปิดท้ายด้วยนิทานปรับพฤติกรรมจากคุณครูฝน


วันอังคาร   คุณครูเบล/คุณครูปลาและน้องอนุบาลร่วมกันร้องเพลงปฐมวัยและการเคลื่อนไหวท่าทางตามบทเพลง


วันพุธ  คุณครูหนิงพาน้องอนุบาล เล่นเกมเรียงร้อยกล่องนม   น้องๆสามารถร้อยกล่องนมได้ทันเวลาที่กำหนด  และสามารถฟังกติกาการเล่นได้ดี  กิจกรรมการร้อยกล่องนมมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กได้ ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กันอีกทั้งเรียนรู้การทำงานเป็นทีม


วันพฤหัสบดี  และวันศุกร์ คุณครูน้องและคุณครูปลาพาเด็ก ๆ เต้นเพลงสมัยนิยมและเพลงพื้นบ้าน
         เมื่อกิจกรรมสุทรียะเสร็จสิ้นลง ทุกวันก่อนเข้าห้องเรียนเด็ก ๆ มอบความรักให้แก่กันโดยการสวมกอด09.00-09.30 น. กิจกรรมจิตศึกษา

วันจันทร์  ครูอุ๋มพาน้องอนุบาล 1 ทำภาพปะติดเมล็ดธัญพืชภาพผัก  น้อง ๆ ตั้งใจปะติดรูปภาพของ                         ตนเองอย่างตั้งใจ

                อุปกรณ์ :  ภาพลายเส้นผัก / เมล็ดถั่วเขียว / เมล็ดข้าวเปลือก
         


   
Body  scan  

  

Brain Gym บริหารสมองทั้ง2 ซีกกระตุ้นการคิดโดยใช้คำถามเชื่องโยงสิ่งต่างๆประสบการณ์ และสิ่งที่เห็น / แนะนำอุปกรณ์ /วิธีการทำ 

ลงมือปฏิบัติ

 วันอังคาร  ครูหนิง พาน้องอนุบาล 1 ค้นหาความลับของสี ให้เด็กได้ฝึกใช้ทักษะการสังเกต การวิเคราะห์สีที่อยู่ในสีเมจิกของตนเอง

 อุปกรณ์ :  กระดาษทิชชู /สีเมจิก / จานลอง / กระบอกฉีดน้ำ

 Body  scan  Brain Gym บริหารสมองทั้ง2 ซีก
 กระตุ้นการคิดโดยใช้คำถามเชื่องโยงสิ่งต่างๆประสบการณ์ เห็นอะไร ? จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราฉีดน้ำลงบนกระดาษทิชชู?  / แนะนำอุปกรณ์ /วิธีการทำ 
วันพุธ     โยคะ 


   กอดเสริมแรง


วันพฤหัสบดี     ครูเบลพาน้องอนุบาล 1พิมพ์ภาพจากใบไม้ 

                        อุปกรณ์  :  .ใบไม้แห้ง /สีชอร์ค /กระดาษA 4 

  Body  scan  


Brain Gym บริหารสมองทั้ง2 ซีก  วันศุกร์    ครูหนิงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของคนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

               วิธีการ  นำภาพมาให้เด็ก ๆ ดูแล้วใช้คำถามกระตุ้นให้คิด  / ถาพที่เห็นคิดว่าเป็นภาพอะไรบ้าง?                              เห็นแล้วคิดอย่างไร? 

                            ครูเล่าแล้วใช้คำถามทบทวน   :  ถ้าเราเป็นคนป่าหรือมนุษย์ลิงจะทำอย่างไร? จะกิน                                 อะไรได้บ้างที่อยู่ในป่า?  ฯลฯ

   Body  scan  
Brain Gym บริหารสมองทั้ง2 ซีก กอดเสริมแรง90.30 - 10.00 น.  กิจกรรม  PBL (โครงงาน)
                            สัปดาห์ที่ 2 ครูและน้องอนุบาล 1 พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากรู้  โดยครูจัดบรรยากาศภายในและภายนอกเร้าใจให้เด็กสนใจผัก และประโยชน์จากผัก                                                           จัดบรรยากาศเพื่อเร้าความสนใจ


โรงเรียนของเรามีผักอะไรบ้างที่น้องอนุบาล 1 รู้จัก ?

น้องอ๋อมแอ๋มบอกว่า "ครูข๋า ผักอันนี้เรียกว่าขี้เหล็ก แม่หนูเอาไปแกงกิน"


น้องสายใหม ถามครูว่า "ครูอันนี้เป็นผักไหมคะ ใบมะขามมันจะเปรี้ยวๆเอาไปใส่แกงได้"


น้องกายบอกว่า "ใบอันนี้เค้าเคยกิน พ่อเค้าเอาไปกินกับลาบ"


 


                                                    ครูพาเด็ก ๆสังเกตผลการทดลองปลูกผักบุ้งไร้ดิน

  ทดลองปลูกผักโดยใช้ดิน


 ปลูกผักลอยฟ้า

       
       วันพุธผู้ปกครองมาเป็นวิทยากรสาธิตการทำอาหารจากผัก เมนูวันนี้คือทอดมันหัวปลี
/////////////////   มุมน่ารักของน้องอนุบาล 1 /////////////////////                                                                   

  

 น้อง อ.1 มีแต่คนขยันและมีจิตอาสานะคะ 

น้องอนุบาล1 กำลังตั้งใจทำการบ้าน  แต่เอ๊...ทำไมที่โรงเรียนน๊า  ? 

ชื่นใจจัง     ดอกกุหลาบแทนใจ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น